Asyroqol Kaunubtihajan (Mahallul Qiyam)


أشرق الگون ابتهاجا ۰۞۰ بوجود المصطفی احمد

Asyroqol-kawnubtihâjan biwujûdil-mushthofa Ahmad

Alam bersinar-seminar bersuka ria.. menyambut kelahiran Al-Musthafa Ahmad

ولأهل الگون أنس ۰۞۰ وسرور قد تجدد

Wa li-ahlil-kawni unsun wa surûrun qod tajaddad

Riang gembira meliput penghuninya.. sambung-menyambung tiada hentinya

فاطربوا يااهل المثانی ۰۞۰ فهزار اليمن غرد

Fathrobû yâhlal-matsânî fahazârul-yumni ghorrod

Bergembiralah, wahai pengikut Al-Quran.. burung-burung kemujuran kini berkicauan

واستضيئوا بجمال ۰۞۰ فاق فی الحسن تفرد

Wastadlî-û bijamâlin fâqo fîlhusni tafarrod

Bersuluhlah dengan sinar keindahan.. mengungguli semua yang indah tiada bandingan

ولناالبشری بسعد ۰۞۰ مستمر ليس ينفد

Wa lanaal-busyrô bisa‘din mustamirrin laisa yanfad

Kini wajiblah bersuka cita.. Dengan keberuntungan terus-menerus tiada habisnya

حيث أوتيناعطاء ۰۞۰ جمع الفخر المؤبد

Haitsu ûtînâ ‘athô-an jama‘al-fakhrol-mu’abbad

Manakala kita beroleh anugerah.. Padanya terpadu kebanggaan abadi

فلربی کل حمد ۰۞۰ جل أن يحصره العد

Falirobbî kullu hamdin jalla an yahshurohul-‘ad

Bagi Tuhan segala puji.. tiada bilangan mampu mencakupnya

إذحبانا بوجود المصطفی الهادی محمد

Idz habânâ biwujûdil mushthofal-hâdî Muhammad

Atas penghormatan dilimpahkan-Nya bagi kita.. dengan lahirnya Al-Musthafa Al-Hadi Muhammad

يارسول الله أهلا ۰۞۰ بك إنا بك نسعد

Yâ Rosûlallâhi ahlan bika innâ bika nus‘ad

Ya Rasulullah, selamat datang, ahlan wa sahlan.. Sungguh kami beruntung dengan kehadiranmu

وبجاهه ياإلهی ۰۞۰ جد وبلغ کل مقصد

Wa bijâhih yâ ilâhî jud wa balligh kulla maqshod

Ya Ilahi, ya Tuhan kami.. semoga Kau berkenan memberi nikmat karunia-Mu menyampaikan kami ke tujuan idaman.. demi ketinggian derajat Rasul di sisi-Mu

واهدنا نهج سبيله ۰۞۰ گي به نسعد ونرشد

Wahdinâ nahja sabîlih kay bihi nus‘ad wa nursyad

Tunjukilah kami jalan yang ia tempuh.. agar dengannya kami bahagia beroleh kebaikan melimpah

رب بلغنا بجاهه ۰۞۰ فی جواره خير مقعد

Robbi ballighnâ bijâhih fî jiwârihi khoiro maq‘ad

Rabbi, demi mulia kedudukannya di sisi-Mu.. tempatkanlah kami di sebaik tempat di sisinya

وصلاة الله تغشی ۰۞۰ أشرف الرسل محمد

Wa sholâtullâhi taghsyâ asyrofar-rusli Muhammad

Semoga shalawat Allah meliputi selalu.. rasul termulia, Muhammad

وسلام مستمر ۰۞۰ کل حين يتجدد

Wa salâmun mustamirrun kulla hînin yatajaddad

Serta salam terus-menerus.. silih berganti setiap saat…

AL HIKMAH